מדיניות פרטיות

מדיניות משלוחי מוצרים:

מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות של האתר כמפורט להלן:

כללי
השימוש באתר החברה כרוך באיסוף מידע מוגבל על הגולשים. חלק מהמידע מזהה אתכם באופן אישי, בשמכם ובכתובתכם ומזהה מוצרים ושירותים שרכשתם. מידע זה נמסר על ידכם ביודעין, כאשר אתם נרשמים לשירות באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אתכם אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיכם, כגון מידע סטטיסטי ומצטבר.
מידע זה כולל את העמודים שבהם צפיתם, ההצעות והשירותים שענינו אתכם, כתובת האינטרנט (IP שממנה פניתם ועוד).
רישום בעת הרישום, תתבקשו למסור שם ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני , שם משתמש וסיסמה.
לא ניתן לספק שירותים מסוימים ללקוח אשר לא ימסור מידע זה. ” for fun shangi kids " תבקש מכם רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים באתר.

שימוש ואבטחת המידע
”shangi kids for fun ” ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.
פרטיו האישים של המשתמש ישמרו במאגר אך ורק אם נרשם לדיוור ישיר אלקטרוני למעט פרטי אשראי. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת ”kids for fun shangi ” באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (Layer Socket Secure-SSL (המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר ”kids for fun shangi .” ויודגש, פרטי כרטיסי האשראי של shangi fun for “ מאחר “ shangi fun for kids“ במערכות כלל נשמרים אינם המשתמשים kid ” נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
מובן כי מדובר בסביבה מקוונת לאפשר שימוש בשירותים שונים באתר, אין באפשרותה של ”kids for fun shangi ” להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת מידע שנאגר בידי מבצע פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ”kids for fun shangi ” ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ”kids for fun shangi. ”
כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, ” fun shangi kids for ” לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש א למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

”kids for fun shangi ” מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל,
”shangi kids for fun” תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב”kids for fun shangi ” ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי ”kids for fun shangi ” לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי ”kids for fun shangi ” צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
כמו כן, ”kids for fun shangi ” תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים כאשר מטרתו של מידע זה לשפר, לשנות ולהעשיר את התכנים והשירותים המוצעים ע“י ”kids for fun shangi , ” באתר או במסגרת השירותים האחרים שהיא מעמידה לציבור.

דיוור ישיר אלקטרוני
”kids for fun shangi ” מעוניינת לשלוח לכם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה יועבר אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך בעת הרישום.
המידע שתמסרו ישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ“א 1981 , במאגר מידע רשום של החברה. תוכלו לבטל את הסכמתכם בכל עת ולחדול מקבלת המידע השיווקי, לבקשת הסרה,

ניתן לפנות בכתב לשרות הלקוחות של ”kids for fun shangi ” 054-722822 טלפונית או [email protected] בכתובת

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה שבו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרתם, תפורסם על כך מודעה באתר.

קניין רוחני
האתר, תוכנו וסימני המסחר שבו, עיצובי המוצרים וכל זכויות היוצרים המדגמים והפטנטים וכן כל זכויות הקניין הרוחני באתר שייכות באופן בלעדי ל”kids for fun shangi ” ו/או לחברות צד שלישי שמיוצגות ברשות מטעמה, למעט אם צוין במפורש אחרת.
לפיכך כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה ושימוש בכל התכנים המופיעים באתר, או בחלקם, ללא רשותה המפורשת מראש ובכתב של ”kids for fun shangi ” אסורים בהחלט, אלא אם ניתנה רשות מפורשת לכך באתר עצמו .
כל שימוש אסור כאמור בתוכן האתר מהווה פגיעה בקניינה הרוחני של ”kids for fun shangi ” והאחריות להפרה כאמור על פי כל דין תחול על הלקוח.

דין התקנון
על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד.
לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין, בקשה או תביעה שתוגש בקשר לשימוש באתר ו/או בכל הנוגע לתקנון.

**אם אינכם מסכימים לתנאים והתניות אלו, אנא אל תשתמשו באתר**